ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ؟؟

ﺗﻮ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ؟؟
ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺖ ﺳﺮﻡ !! ﺁﺭﺯﻭﯾﻢ ﺭﺍ
ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺯﺩﯾﺪ ... ﺁﺑﺮﻭﯾﻢ ﺭﺍ ﺣﺮﻓﯽ ﻟﻪ ﮐﺮﺩ .... ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻡ ﻋﺸﻖ ﮐﺠﺎ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﺪ؟؟ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ؟؟
ﮔﻠﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺳﻬﺮﺍﺏ ...... ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺑﮕﻮ .... ﻫﻮﺱ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ؟؟ ﺗﺎ
ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺯﭼﺸﻤﺎﻥ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ؟؟
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺮﻭﻡ .... ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻝ
ﻣﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ .... ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ..... ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻢ ....
ﮐﻪ ﺑﻘﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ Dos....
ﭘﺸﺖ ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮﯾﺴﺖ ...
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ....
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...

/ 3 نظر / 26 بازدید
عاطفه

هر کسی با دریافت یه پیام از سهراب سر ذوق میاد معلومه که آدم با ذوقی هستین امیدوارم با تبادل لینک موافق باشید

مریم

چه زیبا گفت کوروش کبیر : اگر روزی تصمیم به محاسبه ثروتت گرفتی پول هایت را مشمار کافیست قطره اشکی بر روی گونه ات بریزی تعداد دستانی که آن را پاک میکنند ثروت توست

مریم

سـكوت از نـداشتـن نـيـست، از بـزرگـواريـست! بـراي هـمـين هـيـچـوقـت صـداي خـدا رو نـمـيشنـوي .