گـاهی بـاید بخــــــندی …

با صــِدای ِ بــُلـَند …

که کــَر شود آســمـــآن ؛

و فـَریــاد بــزنی : دُنیــا …

نامردم اگه با این صـدای خنده نرقصــــونمــت …