شکسپیر میگه ...

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا ؟

برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم

انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..

زندگی کوتاه است ... پس به

زندگی ات

عشق بورز ...

...خوشحال باش ... و لبخند بزن ... فقط برای خودت زندگی کن و ...

قبل از اینکه صحبت کنی ،گوش کن

قبل از اینکه بنویسی، فکر کن

قبل از اینکه خرج کنی ،درآمد داشته باش

قبل از اینکه دعا کنی ، ببخش

قبل از اینکه صدمه بزنی ، احساس کن

قبل از تنفر ، عشق بورز

زندگی این است ... احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر...